Mertens, Dewaele, Achten & C° Bedrijfsrevisoren BV ovve BVBA
De gepersonaliseerde aanpak

Informatie

De Belgische wetgever behoudt de functie van commissaris in handelsvennootschappen of verenigingen uitdrukkelijk voor aan een bedrijfsrevisor, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (I.B.R.). Een bedrijfsrevisor is een wettelijk erkende deskundige die zijn functie vervult met de vereiste waarborgen betreffende bevoegdheid, onafhankelijkheid en beroepseerlijkheid.


In België kan de functie van commissaris van een handelsvennootschap of een vereniging toevertrouwd worden aan een bedrijfsrevisor die een natuurlijke persoon is of aan een controlevennootschap ingeschreven op de lijst van de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.


MERTENS, DEWAELE, ACHTEN & C° BEDRIJFSREVISOREN BV ovve BVBA is een controlevennootschap en lid van het I.B.R. onder het nummer B 589.

De taak van de bedrijfsrevisor bestaat in hoofdzaak in het uitvoeren van de krachtens de wet uitsluitend aan bedrijfsrevisoren toevertrouwde opdrachten, en meer bepaald, de controle van boekhoudkundige staten van ondernemingen en verenigingen (art. 2 en 3 van de wet van 22/02/1953 houdende oprichting van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, laatst aangepast door de wet van 21/02/1985).


Wanneer een verklaring over de jaarrekening of andere inlichtingen vereist worden bij de wet, kunnen alleen de bedrijfsrevisoren deze afgeven. Het zal voornamelijk gaan om de verklaring vervat in het verslag van de commissaris van een vennootschap/vereniging of de certificering vervat in het verslag dat uitgebracht wordt bij de ondernemingsraad overeenkomstig de wet van 20 september 1948 houdende de organisatie van het bedrijfsleven (KB 27 november 1973).


Overeenkomstig artikel 33, par. 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van het I.B.R., moet telkens wanneer een controleopdracht wordt toevertrouwd aan een burgerlijke vennootschap, deze onder haar vennoten een vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk, strafrechtelijk en tuchtrechtelijk aansprakelijk alsof hijzelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de burgerlijke vennootschap die hij vertegenwoordigt.


In ons geval wordt het mandaat van commissaris toevertrouwd aan de vennootschap MERTENS, DEWAELE, ACHTEN & C° BEDRIJFSREVISOREN BV ovve BVBA, vertegenwoordigd door één van de zaakvoerders zijnde de heer Willy Mertens, de heer Frans Dewaele of de heer Dirk Achten. De heer Willy Mertens heeft sinds 1984 als natuurlijke persoon het lidnummer A.746, de heer Frans Dewaele sinds 1989 het lidnummer A.1166 en de heer Dirk Achten sinds 1986 het lidnummer A. 927 bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren.


ADRES

Langestraat 183
2240 Zandhoven


Routebeschrijving


ALGEMENE GEGEVENS

BTW nr: BE 0872.997.327
Ondernemingsnr.: 0872.997.327
RSZ nr.: 1812499-31
Inschrijvingsnr.: IBR: B 589